Trafik Mühendisliği

İnsan araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini planlama, projelendirme ve yönetim çalışmaları oluşturmaktadır. Gerek şehirlerin mevcut sorunlarının çözülmesi, gerekse geleceğe yönelik yatırımların daha sağlıklı yapılabilmesi için ulaşım planlama ve trafik mühendisliği çalışmalarının yapılması gereklidir.

Bu çerçevede kent için ulaşım talebinin modellenmesi, ulaşım ana planı çalışmaları, trafik güvenliği etütleri, trafik sinyalizasyon yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri tabanlı trafik bilgi sistemi yönetimi, trafik iyileştirme çalışmaları ve yeni trafik oluşturan merkezlerin trafiğe olan etkilerinin analiz edildiği trafik etki analizi çalışmaları gibi hizmetler sunulmaktadır.
Şehirlerde arazi kullanım yapılarında doğan trafik talebinin türel ve bölgesel dağılımının detaylı olarak incelendiği ve tüm ulaşım türlerini kapsayan mevcut durum ve gelecek projeksiyonlarını yer aldığı ulaşım ana planı çerçevesinde arazi kullanım verileri, nüfus sayım bilgileri, hane ve yol üzeri anketleri, kontrol amaçlı trafik sayımları, toplu taşıma alt yapı ve talep bilgileri gibi kentin ulaşım talebini etkileyen bilgiler yardımıyla ulaşım ana planı çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Ulaşım yol ağını ve toplanan tüm bilgileri kapsayan ulaşım modelleri oluşturulması,
 • Mevcut ulaşım talebinin tahmini ve gelecek projeksiyonu,
 • Arazi kullanım - Ulaşım talebi ilişkisinin saptanması,
 • Orta ve uzun vadede yatırım programlarının belirlenmesi,
 • Kısa vadede trafik iyileştirme önerilerini getirilmesi.
Önemli gayrimenkul projeleri öncesinde potansiyel ulaşım sorunlarının belirlenmesinde, önemli turizm alışveriş ve konut projelerinin ulaşım ağları ile bütünleştirilmesinde etki analizi çalışmaları önemli katkılar sağlar.

İSBAK tarafından gerçekleştirilen Trafik Etki Analizleri, uluslararası trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yapılmakta, yerel yönetimler, kredilendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcılar tarafından öngörülen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırımlarının etkileşim analizleri objektif ve profesyonel bir şekilde İSBAK tarafından yapılmıştır.

Karışık Kullanımlı (Mixed-Use) Gayrimenkul Yatırımları, Turizm ve Eğlence Merkezi Yatırımları, Alışveriş Merkezleri (AVM), Konut ve Ofis Projeleri, Tünel, Çevre Yolu, Toplu Ulaşım (Metro ve BRT) Projeleri gibi mevcut trafik durumunu ve gelecekte oluşabilecek trafiği etki edebileceği düşünülen projeler öncesi trafik etki analizleri gerekmektedir.

Şehirlerin gelişimine paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği ve hareketlilik ile kent merkezlerinde oluşmaya başlayan trafik sıkışıklıklarının ve kapasite darboğazlarının tanımlanarak, yaşanan sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek trafik mühendisliği çözüm ve önerilerinin geliştirilmesi amacıyla;

 • Mevcut ulaşım altyapısının detaylı bir şekilde incelenmesi,
 • Kentiçi ulaşımda yaşanan sorunların ve yetersizliklerin tespit edilmesi,
 • Anayol kesitleri ve kavşaklarda trafik sayım çalışmalarının yapılması,
 • Yol ağının irdelenmesi ve kavşaklarda gecikme sürelerinin, kavşak kapasite kullanım oranlarının ve hizmet seviyelerinin analiz edilmesi,
 • Mevcut yol ağının simülasyon programları yardımıyla irdelenmesi,
 • Kısa vadede uygulanacak trafik düzenlemelerinin yapılması,
 • Kentiçi Trafik Dolaşım Şemasının düzenlenmesi,
 • Kavşaklarda ve yolağı üzerinde geometrik düzenlemelerin yapılması,
 • Yaya alanlarının düzenlenmesi,
 • Yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
 • Otopark politikalarının oluşturulması ve otoparkların düzenlenmesi,
 • Sinyalize edilecek kavşakların projelendirilmesi,
 • Toplu Taşıma sistemi düzenleme çalışmalarının yapılması,
 • Yapılan düzenlemelerin simülasyon programı yardımıyla irdelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri; mekansal verinin depolanması, görüntülenmesi, yönetilmesi ve modellenmesi için analiz, sorgulama gibi yöntemler içeren bir karar destek aracıdır.

Her türlü veriyi birbirleriyle ve coğrafi konumlarıyla ilişkilendirerek hem bilgisayar ortamında, hem mobil olarak hem de baskı şeklinde sunmak, tekrar kullanılabilir şekilde veritabanında şekillendirmek mümkündür.
Bu kapsamda;

 • İSBAK her türlü trafik ve ulaşım projelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile diğer sistemlerle uyumlu kent bilgi sistemleri ile entegre edilebilir, altyapı ve üstyapı donanımlarını en iyi şekilde analiz edebilen bir trafik yönetim bilgi sistemi kullanmaktadır.
 • Ulaşım ve trafik projeleri için süreklilik, anlık bilgiye ulaşma ve güncelleme GIS ile yapılabilmektedir.
 • Kullanılan ve hazırlanan veriler veritabanında tutularak analizi kolaylıkla yapılabilir, diğer yazılımlarla ilişkilendirilebilir ve güncellenebilir.
 • Toplanan ve kullanılan konumsal trafik ve ulaşım verilerini Kent Bilgi Sistemleri ile entegre ederek sorgulama ve analiz kolayca yapılabilmektedir.
 • GIS tabanlı veriler diğer Junction Manager (JMX) gibi yazılımlarla ilişkilendirilerek eş zamanlı kavşak durum analizleri yapılabilmektedir.
 • Sinyalize kavşaklarda altyapı ve üstyapı donanımları güncelleme, analiz ve sorgulamaları yapılabilir.
 • Trafik yönetiminde kullanılmak üzere gerektiğinde güncel trafik bilgilerinin de bulunduğu sayısal altlıklar, trafik sayımları ile GIS tabanlı haritalar oluşturulmaktadır.
 • Trafik yönetiminde kullanılan ITS telematiklerinin konumsal bilgilerinin sağlanması ya da yer tespitlerinin yapılmasında coğrafi bilgi sistemleri karar destek aracı olarak kullanılmaktadır.
İndirilebilir Döküman
Trafik Mühendisliği Broşürü

..